ALGEMENE VOORWAARDEN INTEGRAAL MEDISCH CENTRUM

Vertrouwelijkheid

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de patiënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de patiënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de patiënt specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden).

Met het invullen en opsturen van het intakeformulier, geeft u toestemming dat de medewerkers van het Integraal Medisch Centrum uw gegevens in kunnen zien (dit is om een goede begeleiding van onze patiënten te waarborgen). We behandelen uw gegevens als vanzelfsprekend met de grootst mogelijke zorg.

 

Afspraken behandelingen/consulten

De therapeut verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de patiënt te verstrekken. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.

De therapeut mag zonder toestemming van de patiënt geen therapeutische handelingen verrichten. Voor een minderjarige patiënt en/of een patiënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen.

De therapeut verplicht zich de patiënt correct verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien de eigen behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Bij de behandeling van minderjarige patiënten gaan wij ervan uit dat beide ouders akkoord zijn met de behandeling van het kind, zodra de afspraak voor een behandeling is gemaakt, zulks in overeenstemming met de wet WGBO.

 

Kosten

De kosten van een behandeling staan op de website van het Integraal Medisch Centrum vermeld. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende consulten.

Individuele voedingsadviezen zijn inbegrepen in het consult en worden ná het consult schriftelijk verstrekt. Van de bevindingen van het eerste onderzoek ontvangt patiënt zo nodig een schriftelijke rapportage per email.

Voor het opstellen van een aanvullende schriftelijke rapportage voor patiënt, dan wel op verzoek van de patiënt voor een therapeut, arts en/of medisch specialist worden kosten per verslag in rekening gebracht.

Toekomstige aanpassingen van de tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website (www.integraalmedischcentrum.nl).

 

Betaling

De factuur wordt patiënt per email toegestuurd. Hierdoor kan patiënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering gemakkelijk digitaal bij de zorgverzekeraar indienen.

Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult per pin of a contant. Betaling per credit card is niet mogelijk.

De betalingswijze van aanvullende kosten geschiedt per bank met een betalingstermijn van 14 dagen.

 

Annulering

Bij verhindering zal patiënt minimaal 48 uur (twee werkdagen) van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email). Afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

 

Vergoeding van de therapie

De therapeuten van het Integraal Medisch Centrum zijn aangesloten bij beroepsverenigingen c.q. beroepsregisters en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. De consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Patiënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn / haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar.

 

Bereikbaarheid

Het Integraal Medisch Centrum werkt uitsluitend op afspraak.

Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen.

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, wordt een collega-therapeut van het Integraal Medisch Centrum ingeschakeld. Patiënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

 

Aansprakelijkheid

Voor klachten over de behandeling kan de patiënt zich voor het klachtrecht wenden tot de klachtenfunctionaris van het betreffende register.

  • RM (Register Mesologie, www.mesologie.nl), dan wel tot het SCAG (Geschilleninstantie voor Complementaire en Alternatieve Zorg, scag.nl).
  • NRO (Nederlands Register voor Osteopathie).

 

Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts van patiënt, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

 

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de patiënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de patiënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.